Privacy Policy

Over ons privacy beleid

Henk Dank Versboerderij geeft veel om je
privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij
stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het
gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Henk Dank
Versboerderij. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31/12/2020,
met het publiceren van een niejee versie vervalt de geldigheid van alle
voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door
ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en
onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden
gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe
wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je heeft met
betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacy beleid
kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de
contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je
gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken
wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Web hosting

Dexo Media

Wij nemen web hosting- en e-maildiensten af
van Dexo Media. Dexo Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je
gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens
verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
Dexo Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Dexo
Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail niejesbrieven met
MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden
gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is
verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet
meer. je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp
maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk
maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht
voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de
dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Dexo Media

Wij maken voor ons reguliere zakelijke
e-mailverkeer gebruik van de diensten van Dexo Media. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,
verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Dexo
Media heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer
vertrojeelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten
behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking
altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij
gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment
contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. je
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal
tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of
een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door
onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te
verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Henk Dank
Versboerderij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen,
maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van
ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat u
niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang
meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht
hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en
Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot
de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u
hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt
beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te
voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel
naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op
een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u
vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie
bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens
op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die
wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie
op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de
verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de
categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die
wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die
wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking
opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die
wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. je kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd
sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle
gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere
verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in
een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de
veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht
bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in
opdracht van Henk Dank Versboerderij. Als je bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van
je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de
verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan
geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing
is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon
voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van
het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond
van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie
te gebruiken voor andere Googlediensten. De statistieken worden op anonieme
wijze verzameld. Dat wil zeggen dat je IP-adres geanonimiseerd is.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy
beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente
versie. Als het niejee privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij
reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je
daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Henk Dank Versboerderij
Oosterhoutseweg 24
4941 WZ Raamsdonksveer,
T +31 162 512 880
E info@henkdank.nl

Contactpersoon voor privacy zaken

Sebastiaan van Ostade